Hyppige spørgsmål

Hvad koster behandlingen?

Vores priser følger de overenskomstaftalte takster for fysioterapi, hvis du har en lægehenvisning.
Behandling uden lægehenvisning er også mulig, så betaler du det fulde honorar.
Vi har desuden nogle tillægsydelser som sygesikringen ikke giver tilskud til. Du kan læse mere under vores Priser.

Hvad kan du forvente ved at komme til fysioterapeut-behandling?

Behandling hos fysioterapeut kan være mange ting, – det kan være f.eks øvelser, bløddelsbehandling, apparaturbehandling og træning og ofte i en kombination. Behandleren vurderer hvilken type behandling der er den rigtige for dig og lægger et behandlingsmål i samråd med dig. Du og din behandler skal være enige om hvilken behandling der skal foregå inden behandlingen kan iværksættes. Hvis du i forvejen går hos en anden behandler fx kiropraktor, zoneterapeut for samme problem eller modtager behandling hos din egen læge går vi gerne i dialog med dine behandlere så vi sikrer, at vi ikke gentager noget der allerede er forsøgt eller så vi sammen kan hjælpe dig videre.

Kommer jeg altid ind til den samme?

Som udgangspunkt JA, – hvis du ønsker det kommer du altid ind til den samme. Hvis din behandler ikke er ledig den dag du ønsker behandling bliver du tilbudt en anden behandler, men det oplyser vi dig om, så du kan vælge fra hvis du ønsker det. Vi spørger også hinanden om råd så vi sikrer dig den optimale behandling. Vi har fælles journal system, det sikrer dig den bedste behandling. Alle behandlere har tavshedspligt.

Gør det ondt?

Mange, der henvender sig til klinikken første gang har eller har oplevet store smerter i led og muskler. Det kan godt gøre ondt at få behandling, når man i forvejen har mange smerter, men de fleste oplever det godt og betryggende, at der bliver arbejdet med problemet, og ofte mærker man lindringen hurtigt.

 Hvor langt er et behandlings forløb?

Det er selvfølgelig forskelligt og afhængigt af mange faktorer. Hvor længe skaden har været der, hvor kraftig skaden er, hvor god grundformen er og andre faktorer som træning og rygning er også meget vigtige for, hvor god man er til at hele og komme over skader.

Det behandlede område kan blive ømt bagefter, ligesom du godt kan opleve andre smerter/ømhed end de sædvanlige. Det gælder uanset hvilken type behandling man modtager, om det er manuelt, øvelser eller træning. Denne ømhed kan vare 1 dags tid. Herefter vil man ofte mærke en lindring. Hvis problemet har været tilstede i lang tid, kan det tage et par behandlinger før man mærker lindring., men meget ofte mærker man lindring hurtigt. Man kan som forvente en lindring efter 4-5 behandlinger. Er dette ikke tilfældet overvejer vi, om vi skal ændre behandlings metoden eller om der er andre tiltag der vil kunne hjælpe dig hurtigere.

Hvad kan jeg selv gøre?

Der er som regel en del du selv kan gøre. I den helt akutte fase, hvor du ikke kan røre dig og bare har rigtig store smerter kan is-behandling lindre. Du skal huske at tage et klæde, f.eks et viskestykke omkring isen. Isen kan være en ispose, det kan være frosne ærter eller gammeldags brun sæbe i en plasticpose – der er mange muligheder, kig i fryseren, – det skal bare være lidt formbart så det følger kurverne.

Du kan også hjælpe dig selv med øvelser. Øvelserne må ikke gøre skarpt ondt og ikke forværre dine ben og arm smerter, hvis du har det. Tal med din behandler om hvad du kan gøre.

Så vidt muligt skal du holde dine almindelige aktiviteter i gang, gå ture og hold bevægelsen i gang. Det kan være en god idé at hvile et kvarters tid en gang eller to om dagen, hvis du oplever det lindrer.

Skal man altid bruge is?

Som retningslinje kan man med fordel bruge is i den akutte fase og varme i den mere kroniske fase. Du får ikke skader af hverken is eller varmebehandling, så du kan altid vurdere om det hjælper og bruge det der lindrer bedst. Hverken is eller varme har en særlig dyb effekt. Det der hjælper bedst på mange skader er faktisk bevægelse – selvfølgelig kun til smertegrænse. Så en god veksling mellem lidt ro og almindelig bevægelse er ofte en god første hjælp ved skader.

Lidt om Patientsikkerhed og Datasikkerhed:

ADGANG TIL JOURNAL

Du har altid mulighed for at få en kopi af din journal. det er dog ikke altid, at det kan ske samme dag. Vi udleverer kun din journal til dig ved personligt fremmøde

UTILSIGTEDE HÆNDELSER:

Utilsigtede hændelser er en begivenhed der er skadevoldende eller kunne være skadevoldende. Sker der en hændelse på klinikken indberetter behandleren, der bliver opmærksom på det, til Styrelsen for Patientsikkerhed.

KLAGEMULIGHEDER

Du kan klage direkte til klinikken mundtligt eller skriftligt. Vi tager din klage meget alvorligt og hører meget gerne om det, hvis du har klager eller kommentarer til behandlingen. Vi håber du føler dig tryg til at henvende dig til os omkring det. Hvis der er sket en skade ved behandlingen eller på klinikken hjælper din behandler dig gerne med at klage til Styrelsen for Patientklager: https://stpk.dk/da/

PATIENTERSTATNING

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen kan du søge erstatning. Erstatningssager anmeldes til patienterstatningen på www.pebl.dk. Din behandler hjælper dig gerne.

SAMTYKKE

Dit samtykke til udveksling af oplysninger med andre sundhedsaktører gælder i 12 mdr. Dit samtykke til behandling er gældende i det aktuelle forløb du er i. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

DATASIKKERHED

Hermed informeres om at alle behandlere har adgang til alle journaler på klinikken i det omfang det er relevant.

Alle behandlere har tavshedspligt.

OPBEVARING AF JOURNAL

Vi har pligt til at opbevare din journal i 5 år efter du har været til sidste behandling. Vi må derfor ikke slette din journal inden dette tidspunkt.

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE

Bredgade Fysioterapi er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af den fysioterapeutiske behandling.

2. KONTAKTOPLYSNINGER

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Bredgade Fysioterapi, er du velkommen til at rette henvendelse til Fysioterapeut Dorte H. Knudsen.

3. FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Det overordnede formål er at yde fysioterapeutisk behandling.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af:

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378

Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871

4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler to kategorier af personoplysninger:

  1. Almindelige personhenførbare oplysninger
  2. Personfølsomme oplysninger

Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare. Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.

5. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi opbevarer dine personoplysninger hos vores journalleverandør, som vi har en databehandleraftale med.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette.

6. OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE, HERUNDER INTERNATIONALE ORGANISATIONER

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA

Dine personoplysninger stammer primært fra det du selv har fortalt os per telefon eller ved konsultationer på klinikken.

Derudover kan der være oplysninger, som du via samtykke har givet os lov til at indhente fra andre aktører i sundhedsvæsnet.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Ifølge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år fra seneste journalnotat. Herefter må vi slette den. Det er dog vores erfaring, at vi ofte har patienter, der kommer på klinikken gennem en lang årrække, men med års mellemrum. Her kan det være til stor gavn at kunne slå op i journalen og se, hvordan tidligere forløb, undersøgelser osv. har været. Vi gemmer derfor som udgangspunkt alle journaler. Ønsker du, at vi sletter din journal, kan dette ske tidligst ske 5 år efter seneste journalnotat.

9. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. DINE RETTIGHEDER

Du har ret til at få en kopi af din journal. Vi må dog ikke sende den via mail, da den jo indeholder personfølsomme oplysninger. Vi kan printe den, og du kan afhente den på klinikken. Sørg for at kontakte klinikken i god tid, så vi kan nå at få den klar til dig. Hvis du søger behandling på en anden klinik, kan vi sende din journal til dem gennem et sikret system.

Ifølge Sundhedsloven må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

11. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk